Jövőről szóló programdokumentumot és a magyarul beszélő romák egyenlő társadalmi részvételéről szóló állásfoglalást fogadott el az RMDSZ 16. Kongresszusa

Jövőről szóló programdokumentumot és a magyarul beszélő romák egyenlő társadalmi részvételéről szóló állásfoglalást fogadott el az RMDSZ 16. Kongresszusa

A felzárkózás évtizede. Az RMDSZ prioritásai a 2023–2030 közötti időszakra című kongresszusi dokumentum az ország társadalmi-gazdasági gondjaira kínál megoldást, különös tekintettel a magyar lakosság társadalmi emancipációjára. Kormányzati pozícióból, hosszabb távra, egyes területeken 2030-ig fogalmazzuk meg elképzeléseinket.

A népszámlálás eredményei azt mutatják, hogy a romániai magyarok továbbra is számbelileg jelentős, erős közösséget alkotnak. Befogadó társadalmat építünk, olyat, amelyben mindenki otthon érzi magát. Egyik legfontosabb értéknek, közösségünk kohéziós erejének tartjuk a társadalmi szolidaritást.

Az Európai Unió egységesülése, valamint a munkaerőpiac egyre inkább nemzetközivé válása következtében közösségünk jelentős hányada külföldön él. Őket továbbra is az erdélyi magyar társadalom szerves részének tekintjük. Hazavárjuk őket, hiszen olyan jövőt építünk, ahol megtalálják számításukat, tudásukra-tapasztalatukra Erdély jövője szempontjából szükségünk van.

Felelős állampolgárai vagyunk Romániának. Jogaink és kötelességeink tudatában építjük azt a jövőt, amelyben számunkra a nemzeti identitás megőrzése és a gyorsuló idő modernitása nem kerül ellentmondásba, azt az országot, amely tekintettel van nemzeti sajátosságainkra, amelyben identitásunk feladása nélkül otthon lehetünk. Céljaink nem ellentétesek a román többség érdekeivel. Tudjuk, hogy törekvéseink megvalósítása könnyebb egy sikeres Erdély, sikeres Románia feltételei között, amihez készek vagyunk a magunk részéről hozzájárulni.

Az erdélyi magyar közösség jövője szempontjából meghatározó a korszerű, színvonalas oktatás biztosítása, beleértve a román nyelv magas szintű elsajátítását. A jó munkaerőpiaci pozíciók szempontjából az oktatás hangsúlya a készségek, képességek és a kritikai gondolkodás fejlesztésében áll. A készülő új tanügyi törvény esetében prioritás, hogy az tartalmazzon minden eddig elért, a kisebbségekre vonatkozó pozitív szabályozást.

A kormányprogramban általunk kezdeményezett Családügyi, Ifjúságügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium feladatait úgy határoztuk meg, hogy a román állam kiszámítható és fenntartható, egyre bővülő támogatási rendszerek által vállaljon részt a gyermeknevelés anyagi terheiből. Fontos a támogatások biztosítása az otthonteremtés, a gyermekvállalás ösztönzése és a gyermekek nevelése terén, ugyanakkor a családok támogatása mellett oda kell figyelnünk az idősgondozásra is.

A Szövetség olyan jövőt akar biztosítani a fiatalok számára, amely által vonzóvá teszi az itthon maradást, arra ösztönzi őket, hogy tudásukat itthon kamatoztassák, családot alapítsanak, és az erdélyi magyar társadalom szerves részeként aktívan formálják annak jövőjét.

A meglévő nézetkülönbségek ellenére tudjuk, hogy a térség stabilitása és gazdasági prosperitása jelentős mértékben az EU tagállamai együttműködésének függvénye, mint ahogyan biztonságpolitikai kérdésekben az Egyesült Államok szerepvállalása továbbra sem nélkülözhető.

Az Európai Uniónak szerepet és felelősséget kell vállalnia a kedvező kisebbségvédelmi megoldások és gyakorlatok kialakításában, olyan tagállamokban is, amelyek egyelőre elutasítják azt. Az RMDSZ az Európai Néppárt tagja, amely az elmúlt évtizedben az őshonos kisebbségi jogok európai érvényesítését következetesen támogatta.

Az RMDSZ határozottan elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, a háború okozta válság hatásainak enyhítése érdekében pedig mindent megtesz a romániai gazdaság, a munkahelyek, a családok és a szociális intézmények védelme érdekében.

Környezetvédelem tekintetében az RMDSZ célja, hogy minden ember számára adottak legyenek az egészséges környezeti feltételek, hogy a jövő generációi is megtapasztalják a minket körülvevő természet sokféleségét, azt akarjuk, hogy tiszta levegőt lélegezzenek be, szívesen töltsék idejüket a természetben. Fontosnak tartjuk ugyanakkor azt, hogy a környezetvédelem szempontjai ne érintsék hátrányosan a lakosságot, és ne veszélyeztessék az ipar versenyképességét.

Az RMDSZ támogatja az Európai Unió által kezdeményezett zöld és digitális átállást, azonban ennek gyakorlatba ültetését fokozatosan, méltányosan és ésszerűen képzeli el, úgy, hogy ne az állampolgárok fizettessék meg a változás költségeit.

Románia fejlettségi mutatója 2021-re az EU vonatkozásában 74%-ra emelkedett, 2030-ra célként a 90% megközelítését tűzzük ki. Az elmúlt időszak felzárkózási ütemének fenntartása az évtized végéig nehezen tűnik megvalósíthatónak, azonban az EU-s források megfelelő felhasználása, az európai integráció folytatása és a schengeni-övezethez való csatlakozás ezt mégis lehetővé teszik. A felzárkózás kulcsa a gazdaság magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások irányába való elmozdulása, ami innovációt és versenyképesség javítását feltételezi.

Fontos, hogy a költségvetési egyensúly és a kitűzött célok megvalósításának költségei ne a lakosság terheit növeljék, ugyanakkor külön figyelmet kívánunk fordítani a kis- és középvállalkozások védelmére. A gazdaság akut munkaerőhiányát elsősorban átképzéssel és az inaktív népesség bevonásával kívánjuk megoldani.

A mezőgazdaságban olyan feltételeket teremtünk és olyan támogatásokat nyújtunk a családi gazdaságok, fiatal gazdák számára, amely biztosítja ezek fenntarthatóságát és ösztönzően hatnak a mezőgazdasági termelés tekintetében.

Az egészségügy terén az RMDSZ célkitűzése, hogy növelje az emberek egészségben töltött éveinek számát, lehetővé tegye a betegek gyógyulását és életminőségének javulását. Ennek érdekében javítani kell az intézményi feltételeken, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a prevenciós programokra.

Sport nélkül nincs egészséges társadalom, hiszen a sportolás hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához, ezért az RMDSZ következetesen síkra száll az Országos Sportstratégiába foglaltak gyakorlatba ültetéséért.

Az önkormányzatok esetében szükségesnek tartjuk a szolgáltatások körének szélesítését, a meglévők minőségének javítását, különös tekintettel a családok támogatására. A településfejlesztési programokon keresztül fejleszteni kívánjuk a lakókörnyezetet, az oktatási, kulturális és mobilitási infrastruktúrát.

A kultúra terén célunk a kulturális örökségünk felújítása és hasznosítása, a kulturális intézményrendszer megerősítése és új egységekkel való bővítése. Szorgalmazzuk az önkormányzatok és az állam nagyobb mérvű felelősségvállalását a kultúra terén.

Az RMDSZ 16. Kongresszusa külön dokumentumban kinyilvánítja a magyarul beszélő romákkal való teljes szolidaritását és azt, hogy őket a magyar közösség egyenrangú tagjainak tekinti. Az RMDSZ elkötelezett a magyar anyanyelvű romák egyenjogúsítása mellett, és minden kezében lévő eszközt felhasznál ahhoz, hogy ezt a célt elősegítse. Kiemelten fontosnak tartjuk a magyarul beszélő romák társadalmi és gazdasági felemelkedését, ennek érdekében a romák társadalmi integrációját elősegítő munkacsoportot alakítunk, és cselekvési programot dolgozunk ki.

A programdokumentum itt, az állásfoglalás itt található.

kapcsolódó

Hírlevél